INTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000790345
Numer REGON: 383611280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-10-15
Sygnatura akt[RDF/450500/22/721]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE OŚWIECENIA nr domu 19 nr lokalu 30 kod pocztowy 31-635 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.06.2019 R.2019-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZOPIK2019-06-10 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ŁUKASZ2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2019-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego22.500 ZŁ2019-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2019-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2019-06-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2019-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego22.500 ZŁ2019-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2019-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓWNIATKA2019-06-10 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2019-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego90.000 ZŁ2019-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2019-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693640412019-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000716261 2019-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693640412019-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000716261 2019-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-10 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-10 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-06-10 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-06-10 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2019-06-10 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-10 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-06-10 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-06-10 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2020 okres OD 10.06.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.06.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.06.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów