EXP-PPM SERVICES ROLIRAD SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000790214
Numer REGON: 383596131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[RDF/207750/20/854]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXP-PPM SERVICES ROLIRAD SPÓŁKA JAWNA2019-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZCZĘŚLIWA nr domu 38A nr lokalu 2 kod pocztowy 53-418 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.06.20192019-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLIRAD2019-06-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONRAD2019-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLIRAD2019-06-09 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2019-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLIRAD2019-06-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONRAD2019-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLIRAD2019-06-09 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2019-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2019-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-06-09 do dziś
282 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-06-09 do dziś
370 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 09.06.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów