BPO WORLD WIDE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000790157
Numer REGON: 383589310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-07-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/46388/19/561]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPO WORLD WIDE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 75 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-090 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBPO WORLD WIDE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SKIERNIEWICE2019-07-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICE gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2019-07-10 do dziś
3. Adresmiejscowość SKIERNIEWICE ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 24 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2019-07-10 do dziś
21. Firma oddziałuBPO WORLD WIDE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ MŁAWA2019-07-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MŁAWSKI gmina MŁAWA miejscowość MŁAWA2019-07-10 do dziś
3. Adresmiejscowość MŁAWA ulica UL. WIGURY nr domu 3 kod pocztowy 06-500 poczta MŁAWA kraj POLSKA 2019-07-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.20192019-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUCH2019-06-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250,00 ZŁ2019-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYMER2019-06-07 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2019-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ2019-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2019-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUCH2019-06-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDRYMER2019-06-07 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2019-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-06-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2019-06-07 do dziś
213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-06-07 do dziś
324 PRODUKCJA METALI2019-06-07 do dziś
425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2019-06-07 do dziś
531 PRODUKCJA MEBLI2019-06-07 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-06-07 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-06-07 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów