ASSOCIATED APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000790150
Numer REGON: 383586670
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-08-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/19870/20/703]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSOCIATED APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ALEKSANDRA LUBOMIRSKIEGO nr domu 27 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-509 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-07-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMAGDA@ASSOCIATEDAPPS.COM2019-06-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASSOCIATEDAPPS.COM2019-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASSOCIATED APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2020-01-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-10 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 22 kod pocztowy 00-133 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.20192019-06-07 do dziś
202.07.2019 R., ZMIANA: §32019-07-23 do dziś
311.09.2019 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA WARCHOŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 46071/2019 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2019-11-19 do dziś
424.06.2020R., REPERTORIUM A NR 1851/2020, NOTARIUSZ WANDA WOJEWODA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO §6 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI.2020-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLASZEK2019-06-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2019-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600ZŁ2020-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2019-06-07 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600ZŁ2020-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUMAN ALFA SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3811007812019-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000745699 2019-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250ZŁ2020-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7450,00 ZŁ2020-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLASZEK2019-06-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2019-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2019-06-07 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2020 okres OD 05.06.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.06.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.06.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów