„BOLT” SYLWIA KURZAWA DANIEL KURZAWA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000789599
Numer REGON: 930533222
Numer NIP: 8990106485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392290/22/610]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLT” SYLWIA KURZAWA DANIEL KURZAWA SPÓŁKA JAWNA2019-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SIECHNICE miejscowość RADOMIERZYCE2020-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMIERZYCE ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 45 kod pocztowy 55-010 poczta RADOMIERZYCE kraj POLSKA 2020-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.05.2019 R.2019-06-05 do dziś
226.11.2020R. ZMIANA: §3, W §6 DODANO PKT 5), PKT 6), PKT 7).2020-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-06-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ART. 26 § 4 K.S.H. SPÓŁKI CYWILNEJ „BOLT” S.C. SYLWIA KURZAWA DANIEL KURZAWA (NIP: 8990106485) NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI - SYLWII KURZAWY (NIP: 8991822054, REGON: 020991908) ORAZ DANIELA KURZAWY (NIP: 8992530514, REGON: 21224743) Z DNIA 29.05.2019 R.2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOLT S.C. SYLWIA KURZAWA DANIEL KURZAWA,2019-06-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-06-05 do dziś
5. Numer REGON9305332222019-06-05 do dziś
6. Numer NIP89901064852019-06-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWA2019-06-05 do dziś
2. ImionaSYLWIA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWA2019-06-05 do dziś
2. ImionaDANIEL ANDRZEJ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWA2019-06-05 do dziś
2. ImionaSYLWIA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWA2019-06-05 do dziś
2. ImionaDANIEL ANDRZEJ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-06-05 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-05 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-05 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-12-29 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-29 do dziś
647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów