ART WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-20 godz. 00:22:38
Numer KRS: 0000789282
Numer REGON: 383540751
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-08-30
Sygnatura akt[RDF/326133/21/426]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. LWOWSKA nr domu 25 kod pocztowy 65-225 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.2019R., NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP.A.NUMER 3312/20192019-06-03 do dziś
201.07.2019R. NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NUMER 8206/2019, ZMIANA: PAR.7 UST.1, PAR.10 UST.4, PAR.14 LIT.G2019-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTKO2019-06-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTSCH ROSIŃSKI2019-06-03 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ALBERT2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2,500,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁOSIŃSKI2019-08-13 do dziś
2. ImionaJAKUB MIKOŁAJ2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ2019-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6250,00 ZŁ2019-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTKO2019-06-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTSCH ROSIŃSKI2019-06-03 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ALBERT2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPYTKO2019-12-30 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA MIESZANA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI.2019-12-30 do dziś
21. NazwiskoBARTSCH ROSIŃSKA2019-12-30 do dziś
2. ImionaMARTA2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA MIESZANA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI.2019-12-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-06-03 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-06-03 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-06-03 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-06-03 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-06-03 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-06-03 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-06-03 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-06-03 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
2data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów