FIRMA HANDLOWA GRZESIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000789118
Numer REGON: 383518214
Numer NIP: 5792270691
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507559/23/918]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA GRZESIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK2019-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość MALBORK ulica UL. KOSZYKOWA nr domu 7 kod pocztowy 82-200 poczta MALBORK kraj POLSKA 2019-05-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDUJZNAMI.PL2019-05-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDUJZNAMI.PL2019-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.04.2019R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA-NOTARIUSZ, MIROSŁAW KULESZA-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 2685/2019. 80-254 GDAŃSK, UL. PARTYZANTÓW 8/109 24.05.2019R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, PRZY UL. PARTYZANTÓW 8/109, REPERTORIUM A 4228/2019, ZMIENIONO PAR.6 UMOWY2019-05-31 do dziś
203.02.2021 ROK, REPERTORIUM A NR 1338/2021, NOTARIUSZ MIROSŁAW KULESZA PROWADZĄCY W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 523; ZMIANA UST.2 W §13 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI;2021-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY- JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ KRZYSZTOFA GRZESIK POD FIRMĄ FIRMA HANDLOWA GRZESIK Z SIEDZIBĄ W MALBORKU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 § 5 I NASTĘPNE K.S.H. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU ZŁOŻYŁ KRZYSZTOF STANISŁAW GRZESIK W DNIU 12.04.2019 ROK, PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ FRĄCKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, PRZY UL. PARTYZANTÓW8/109, REPERTORIUM A 2678/20192019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA GRZESIK,REGON 170166390, NIP 5790007831,2019-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2019-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600.000,00 ZŁ.2021-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2021-04-08 do dziś
2. ImionaJOANNA JADWIGA2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600.000,00 ZŁ.2021-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2021-04-08 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ.2021-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2021-04-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ.2021-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2021-04-08 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2021-04-08 do dziś
2. ImionaJOANNA JADWIGA2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2021-04-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2019-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-05-31 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2019-05-31 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-05-31 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-31 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-05-31 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-05-31 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-31 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-31 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.06.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów