A-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000788966
Numer REGON: 383506777
Numer NIP: 6832105505
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/537062/23/18]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ELEKTORALNA nr domu 13 nr lokalu 121 kod pocztowy 00-137 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-01-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSOLARAPARTNER@GMAIL.COM2023-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KOZIEGŁÓWKI2021-11-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina KOZIEGŁOWY miejscowość KOZIEGŁÓWKI2021-11-08 do dziś
3. Adresmiejscowość KOZIEGŁÓWKI ulica UL. MYSZKOWSKA nr lokalu 29 kod pocztowy 42-350 poczta KOZIEGŁÓWKI kraj POLSKA 2021-11-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2019 R.2019-05-31 do dziś
230.08.2021 R. - ZMIANA § 1; § 3; § 5; § 6; § 10 ORAZ § 152021-11-08 do dziś
325-10-2022 § 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 13, § 152023-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYKHAILOVA2019-05-31 do dziś
2. ImionaTAMARA2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKHTIARENKO2023-01-16 do dziś
2. ImionaNADIIA2023-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2023-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKHTIARENKO2023-01-16 do dziś
2. ImionaNADIIA2023-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYKHAILOVA2019-05-31 do dziś
2. ImionaTAMARA2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2023-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów