TAM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000788959
Numer REGON: 383545139
Numer NIP: 8943142143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-03-22
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/10142/23/205]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JERZMANOWSKA nr domu 18 kod pocztowy 54-530 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.02.2019 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 26/1; REP. A NR 1123/20192019-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaÇIGDEM2019-06-03 do dziś
2. ImionaAHMET2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaÖZALTIN2019-06-03 do dziś
2. ImionaMUSTAFA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaÖZDEMIR2019-06-03 do dziś
2. ImionaMUSTAFA SELÇUK2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEDEOGLU2019-06-03 do dziś
2. ImionaTOLGA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaÖZDEMIR2019-06-03 do dziś
2. ImionaMUSTAFA SELÇUK2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEDEOGLU2019-06-03 do dziś
2. ImionaTOLGA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaÖZALTIN2019-06-03 do dziś
2. ImionaMUSTAFA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaÇIGDEM2019-06-03 do dziś
2. ImionaAHMET2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-06-03 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-06-03 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2019-06-03 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-06-03 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-06-03 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-06-03 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2019-06-03 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-06-03 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-03-172023-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów