BOLDER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000788243
Numer REGON: 383455643
Numer NIP: 7972069773
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-10-29
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/28997/21/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLDER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina GRÓJEC miejscowość GRÓJEC2019-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GRÓJEC ulica UL. MOGIELNICKA nr domu 103 kod pocztowy 05-600 poczta GRÓJEC kraj POLSKA 2019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110-04-2019 NOTARIUSZ MILENA KUSTRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POPULARNA 41 LOK. 5, REPERTORIUM A NUMER 1728/2019 16-05-2019 NOTARIUSZ MILENA KUSTRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POPULARNA 41 LOK. 5, REPERTORIUM A NUMER 2343/2019 - ZMIANA §23 UMOWY SPÓŁKI2019-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2019-05-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ2019-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2019-05-28 do dziś
2. ImionaMARZENA MARIA2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ2019-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTERZ2019-05-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH SZYMON2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ2019-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2019-05-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ2019-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2019-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2019-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2019-05-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2019-05-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoADAMCZYK2021-10-29 do dziś
2. ImionaMARZENA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-10-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-05-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-05-28 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-05-28 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-05-28 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-05-28 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-05-28 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-05-28 do dziś
746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-05-28 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-05-28 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2020 okres OD 28.05.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.05.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.05.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów