GRZYWACZEWSKI KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000787548
Numer REGON: 302649356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/19651/22/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302649356 NIP 78118926742019-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYWACZEWSKI KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 18 nr lokalu 7A I 8 kod pocztowy 60-823 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.04.2019 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1820/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA SENENKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ILONY TERESY ZIELIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 88/62019-05-31 do dziś
228.09.2021 R., REP. A NR 6868/2021, NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 86/6, DODANO UST. 5 W § 7, ZMIENIONO § 11.2021-10-29 do dziś
301.07.2022, REP. A NR 4886/2002, NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 86/6, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2022-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ POD FIRMĄ GRZYWACZEWSKI NAPIÓRKOWSKA I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W TRYBIE ART. 556 PKT 2, ART. 563 I ART. 582 KSH W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ GRZYWACZEWSKI KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 18 KWIETNIA 2019 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1816/2019, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO MONIKĘ SENENKO, WYZNACZONEGO ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ILONY ZIELIŃSKIEJ, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 86/6.2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZYWACZEWSKI NAPIÓRKOWSKA I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI, SPÓŁKA PARTNERSKA2019-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000497923 2019-05-31 do dziś
5. Numer REGON3026493562019-05-31 do dziś
6. Numer NIP78118926742019-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZEWSKI2019-05-31 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAN2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZEWSKA2019-05-31 do dziś
2. ImionaKINGA MARIA2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego136.323,20 ZŁ2019-05-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego136.323,20 ZŁ2019-05-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-05-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIS2022-07-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-07-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-07-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.0002022-07-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.0002022-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.0002022-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-07-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZEWSKI2019-05-31 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAN2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRZYWACZEWSKA2019-05-31 do dziś
2. ImionaKINGA MARIA2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-05-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2020 okres OD 31.05.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
2data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-06-22 do dziś
3data złożenia 13.02.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-02-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.05.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-06-22 do dziś
3OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów