„BUDO-HURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000787325
Numer REGON: 004345523
Numer NIP: 7280257412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-05-28
Sygnatura akt[RDF/294388/21/860]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004345523 NIP 72802574122019-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDO-HURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO nr domu 176/178 kod pocztowy 93-120 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-03-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@BUDO-HURT.COM.PL2019-05-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDO-HURT.COM.PL2019-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 17.04.2019 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA KOZŁOWSKIEGO- KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY AL. KOŚCIUSZKI 39, REPERTORIUM A NR 1311/20192019-05-22 do dziś
229.06.2020 R. REPERTORIUM A NR 2367/2020 NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI- KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 39, 90-418 ŁÓDŹ, ZMIENIONO PARAGRAF 6.1. UMOWY SPÓŁKI2020-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-05-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ŁÓDZKIEJ CENTRALI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ŁODZI „BUDO- HURT” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 97, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 6/03/2019 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 4 MARCA 2019 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA KOZŁOWSKIEGO- KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY AL. KOŚCIUSZKI 39, REPERTORIUM A NR 761/20192019-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaŁÓDZKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ŁODZI „BUDO-HURT”, SPÓŁKA AKCYJNA2019-05-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-05-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000098030 2019-05-22 do dziś
5. Numer REGON0043455232019-05-22 do dziś
6. Numer NIP72802574122019-05-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJZLEROWICZ2019-05-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN KAZIMIERZ2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32.245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.612.250 ZŁOTYCH2019-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPABINIAK2020-01-09 do dziś
2. ImionaADAM WITOLD2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19.184 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY STO OSIEMDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 959.200 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2020-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3165250,00 ZŁ2020-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJZLEROWICZ2019-05-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN KAZIMIERZ2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPABINIAK2019-05-22 do dziś
2. ImionaWITOLD ADAM2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGAJZLEROWICZ2019-05-22 do dziś
2. ImionaBOGNA2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-22 do dziś
21. NazwiskoPABINIAK2019-05-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-22 do dziś
31. NazwiskoGOŁYGOWSKI2019-05-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2019-05-22 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-05-22 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-05-22 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2019-05-22 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2019-05-22 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-05-22 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-22 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-22 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2020 okres OD 22.05.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.05.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów