A.K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000787159
Numer REGON: 383406461
Numer NIP: 8421780614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-07-13
Sygnatura akt[RDF/315428/21/670]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina CZARNA DĄBRÓWKA miejscowość ROKITY2019-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ROKITY nr domu 4A kod pocztowy 77-123 poczta ROKITY kraj POLSKA 2019-05-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRUDKRZY@WP.PL2019-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2019 R.2019-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK2019-05-20 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK2019-05-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK2019-05-20 do dziś
2. ImionaMARCIN MACIEJ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK2019-05-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK2019-05-20 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK2019-05-20 do dziś
2. ImionaMARCIN MACIEJ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 20.05.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.05.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów