„BUDOFIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000786803
Numer REGON: 383396320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265164/20/818]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOFIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2019-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. JULIANOWSKA nr domu 35 kod pocztowy 05-550 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2019-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDOFIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W LUBLINIE2019-09-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-09-25 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. DŁUGA nr domu 5 nr lokalu 106 kod pocztowy 20-346 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-09-25 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1- 15.02.2019 R., REP. A NR 379/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA UŁANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. - 13.05.2019 R., REP. A NR 1145/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA UŁANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2019-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDOFIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0173200882019-05-20 do dziś
4. Numer KRS0000022735 2019-05-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANKOWSKI2019-05-20 do dziś
2. ImionaCEZARIUSZ KRZYSZTOF2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZESUCH2019-05-20 do dziś
2. ImionaEDWARD TOMASZ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAURENAU2019-05-20 do dziś
2. ImionaSIARHEI2019-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej8.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego8.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDOFIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0173200882019-05-20 do dziś
4. Numer KRS0000022735 2019-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-05-20 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-20 do dziś
371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-05-20 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-05-20 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-05-20 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 20.05.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.05.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów