ASTEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000786470
Numer REGON: 383365555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-06-15
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/7059/20/713]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość WĘGRZCE2019-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WĘGRZCE ulica UL. A6 nr domu 13 kod pocztowy 32-086 poczta WĘGRZCE kraj POLSKA 2019-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.05.2019 R.2019-05-15 do dziś
212.09.2019 REP. A NR 26677/2019 NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO § 72019-10-04 do dziś
316.05.2020 R., REPERTORIUM A NR 12462/2020, NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2020-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3832392532019-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000784657 2019-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOZDOBA2019-05-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW RYSZARD2019-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2019-05-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-06-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego345.000,00 ZŁ2020-06-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego350000 ZŁ2019-10-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-04 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego300000,00 ZŁ2019-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPCZYŃSKI2019-05-15 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2019-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2019-05-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-06-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego345.000,00 ZŁ2020-06-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego350000 ZŁ2019-10-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-04 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego300000,00 ZŁ2019-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3832392532019-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000784657 2019-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-05-15 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-05-15 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-05-15 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-05-15 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-05-15 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-05-15 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-05-15 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-05-15 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów