BOOM BOXING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000786431
Numer REGON: 383467445
Numer NIP: 6762566602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-08-05
Sygnatura akt[RDF/412576/22/885]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOM BOXING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DOLNYCH MŁYNÓW nr domu 10 nr lokalu 2K kod pocztowy 31-124 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2019 R., NOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2045/20192019-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLAŃSKI2019-05-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ TOMASZ2019-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPATA2019-05-29 do dziś
2. ImionaKAROL WACŁAW2019-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2019-05-29 do dziś
293 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2019-05-29 do dziś
393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-05-29 do dziś
496 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-05-29 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-05-29 do dziś
647 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-29 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-29 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-05-29 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2020 okres OD 29.05.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
2data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2020 DO 19.05.20202020-06-03 do dziś
3data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
4data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2021 DO 31.01.20212021-05-10 do dziś
5data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2022 DO 30.06.20222022-07-28 do dziś
6data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.05.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 19.05.20202020-06-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 30.06.20222022-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.05.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BOOM BOXING STUDIO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 01.05.2020 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.05.2020 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ SKŁADZIEŃ KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA HAŚKO ANNA SKŁADZIEŃ S.C., UL. KREMEROWSKA 15/3, 31-130 KRAKÓW, REP. A NR 1910/2020, 20.05.20202020-06-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŁOPATA2020-06-15 do dziś
2. ImionaKAROL WACŁAW2020-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów