„BUDOMEX BIS” GÓRNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000786101
Numer REGON: 369951726
Numer NIP: 8661738988
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-04-20
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/3825/21/673]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369951726 NIP 86617389882019-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMEX BIS” GÓRNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2021-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STASZOWSKI gmina POŁANIEC miejscowość KAMIENIEC2019-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIENIEC nr domu 8 kod pocztowy 28-230 poczta POŁANIEC kraj POLSKA 2019-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.04.2018 R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2019-05-14 do dziś
231.01.2021 R., ANEKS DO UMOWY - ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 2 PKT. 1, § 4, § 5, § 6 PKT. 3, § 7, § 8 PKT. 3, § 10; 19.02.2021 R., ANEKS DO UMOWY - ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 2 PKT. 1, § 4.2021-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-05-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale08.04.2019 R. - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. DANE WSPÓLNIKÓW: 1. KAZIMIERZ GÓRNIAK, KAMIENIEC 8, 28-230 POŁANIEC, PESEL: 47042515697 2. TERESA GÓRNIAK, KAMIENIEC 8, 28-230 POŁANIEC, PESEL: 76052915818 3. MARZENA BRZDĄKIEWICZ, UL. KRAKOWSKA DUŻA 50A, 28-230 POŁANIEC, PESEL 75062515180.2019-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDOMEX BIS” TERESA GÓRNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA,2019-05-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-05-14 do dziś
5. Numer REGON3699517262019-05-14 do dziś
6. Numer NIP86617389882019-05-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2019-05-14 do dziś
2. ImionaTERESA2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2019-05-14 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2019-05-14 do dziś
2. ImionaMAREK2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZDĘKIEWICZ2019-05-14 do dziś
2. ImionaMARZENA2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2021-04-20 do dziś
2. ImionaMAREK2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2019-05-14 do dziś
2. ImionaTERESA2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2019-05-14 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZDĘKIEWICZ2019-05-14 do dziś
2. ImionaMARZENA2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-05-14 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2019-05-14 do dziś
342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2019-05-14 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-14 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-05-14 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-05-14 do dziś
723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2021-04-20 do dziś
823 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2021-04-20 do dziś
923 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów