INTECH2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000785317
Numer REGON: 383349042
Numer NIP: 6772443893
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-03-24
Sygnatura akt[RDF/373054/22/17]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECH2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. CZARNOWIEJSKA nr domu 36 nr lokalu C5/017 kod pocztowy 30-054 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-05-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@INTECH20.PL2021-01-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTECH20.PL2021-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2019, REP. A NR 1693/2019, NOTARIUSZ JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA DŁUGOPOLSKA-PLISZKA, JAKUB BIERNAT, SPÓŁKA CYWILNA, UL. SZEWSKA 22, 31-009 KRAKÓW.2019-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZOP2019-05-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TADEUSZ2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250 ZŁ2021-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRET2019-05-14 do dziś
2. ImionaEWA JUSTYNA2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300 ZŁ2021-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWSKIE CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII INNOAGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1211904492019-05-14 do dziś
4. Numer KRS0000352646 2019-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.450,00 ZŁ.2019-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNATRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRET2019-05-14 do dziś
2. ImionaEWA JUSTYNA2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZOP2019-05-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TADEUSZ2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-14 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-05-14 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-05-14 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-05-14 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-05-14 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-05-14 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2019-05-14 do dziś
836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2019-05-14 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2019-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2020 okres OD 14.05.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
2data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
3data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.05.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.05.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów