BONJOUR CAVA M. LEJKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000785212
Numer REGON: 122809320
Numer NIP: 6762463641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-02-04
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/2674/22/607]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122809320 NIP 67624636412019-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONJOUR CAVA M. LEJKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2019-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 31-110 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.04.2019R., NOTARIUSZ SABINA IŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6156/2018.2019-05-13 do dziś
211.06.2019R., REP. A NR 11862/2019 NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO § 7, § 8 11.06.2019R., REP. A NR 11868/2019 NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2019-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-05-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: BONJOUR CAVA S.C. MICHAŁ KOŁODYŃSKI, MAŁGORZATA LEJKOWSKA (REGON 122809320, NIP 6762463641), W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO - SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNICY SPÓKI CYWILNEJ DNIA 02.04.2019 R. POWZIĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, CO ZOSTAŁO ZAPROTOKOŁOWANE PRZEZ NOTARIUSZA SABINĘ IŁOWSKĄ DO REP. NR 6156/2019. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ (UJAWNIENI W CEDIG): 1. MICHAŁ KOŁODYŃSKI, NIP 6772105877 2. MAŁOGRZATA LEJKOWSKA, NIP 67830453632019-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBONJOUR CAVA S.C. MICHAŁ KOŁODYŃSKI, MAŁGORZATA LEJKOWSKA, SPÓŁKA CYWILNA2019-05-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-05-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJKOWSKA2019-05-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2019-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJKOWSKI2022-02-04 do dziś
2. ImionaLESZEK2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2019-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJKOWSKI2022-02-04 do dziś
2. ImionaLESZEK2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJKOWSKA2019-05-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2019-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2019-05-13 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2019-05-13 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-05-13 do dziś
447 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-13 do dziś
547 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-13 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-05-13 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-05-13 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-05-13 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 13.05.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów