BOWMAN INGREDIENTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000785123
Numer REGON: 383325811
Numer NIP: 8971866640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-11-25
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/17888/21/93]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWMAN INGREDIENTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA2020-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA ulica UL. RYSZARDA CHOMICZA nr domu 13A kod pocztowy 55-080 poczta NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA kraj POLSKA 2020-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.04.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY GERARD KLUSZCZYŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA RAJEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 30042/2019.2019-05-10 do dziś
206.02.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA HERBA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, REP. A NR 2110/2020, ZMIENIONO §1.3.2020-03-05 do dziś
301.04.2021 R., NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 26532/2021, ZMIENIONO § 4.2 I § 4.3 UMOWY SPÓŁKI.2021-06-02 do dziś
404.10.2021 R., REP. A NR 70967/2021, NOTARIUSZ MONIKA STASZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, ZMIENIONO PAR. 8.3 UMOWY SPÓŁKI2021-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWMAN INGREDIENTS LIMITED2019-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2021-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWMAN2019-05-10 do dziś
2. ImionaRORY PETER2019-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULLER2019-05-10 do dziś
2. ImionaLORRAINE2019-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2019-05-10 do dziś
210 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2019-05-10 do dziś
310 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2019-05-10 do dziś
410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2019-05-10 do dziś
510 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2019-05-10 do dziś
610 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2019-05-10 do dziś
710 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2019-05-10 do dziś
846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2019-05-10 do dziś
971 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2019-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2020 okres OD 03.04.2019 DO 30.09.20192020-07-02 do dziś
2data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2019 DO 30.09.20192020-07-02 do dziś
2OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-05-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2019 DO 30.09.20192020-07-02 do dziś
2OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów