L4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000785063
Numer REGON: 383301934
Numer NIP: 1231436554
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-07-26
Sygnatura akt[RDF/553139/23/348]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość KAMIONKA2019-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIONKA ulica UL. PRZY STAWIE nr domu 1 kod pocztowy 05-502 poczta KAMIONKA kraj POLSKA 2019-05-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADMINISTRATOR@LOOK4DOG.COM2019-05-08 do dziś
4. Adres strony internetowejLOOK4DOG.COM2019-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2019, NOTARIUSZ RAFAŁ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA, EWA CZEKAŁA S.C. W WARSZAWIE, UL. HOŻA 55 LOK. NR 11, REP. A NR 766/20192019-05-08 do dziś
205.02.2021, REP. A NR 340/2021, NOTARIUSZ RAFAŁ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR.6 UST.1, PAR.6 UST.2 ORAZ PAR.7 UMOWY SPÓŁKI2021-02-26 do dziś
307.12.2021, REP. A NR 3580/2021, NOTARIUSZ RAFAŁ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA, UL. HOŻA 55 LOK. 11, 00-681 WARSZAWA, ZMIANA PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7 ORAZ PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2022-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECZNY2019-05-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2019-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały734 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.700,00 ZŁOTYCH2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZKO2019-05-08 do dziś
2. ImionaIRENA TERESA2019-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały734 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.700,00 ZŁOTYCH2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZKO2019-05-08 do dziś
2. ImionaKAROL2019-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały734 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.700,00 ZŁOTYCH2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYLKOWSKI2021-02-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LECH2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały734 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.700,00 ZŁOTYCH2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego146800,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2019-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZKO2022-08-31 do dziś
2. ImionaIRENA TERESA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
4data złożenia 26.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów