„A-PARTS RUDZIEJEWSKA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000785006
Numer REGON: 383283679
Numer NIP: 9522196455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/401722/22/963]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-PARTS RUDZIEJEWSKA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻARECKA nr domu 1 kod pocztowy 04-810 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126 MARCA 2019 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE IWONA UMECKA, REP. A NR 2733/20192019-05-07 do dziś
228.06.2019 R., REP. A NR 5754/2019, NOTARIUSZ KRYSTIAN PERKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI2019-09-18 do dziś
322.12.2021 R., REP. A NUMER 14592/2021 NOTARIUSZ KRYSTIAN PERKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA IWONA UMECKA, KRYSTIAN PERKOWSKI S.C., UL. PATRIOTÓW 309 A, 04-767 WARSZWA, ZMIANA §1., §7., §8. UST. 1., §8. UST. 2., §10. UST. 1. ORAZ §10. UST. 2.2022-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDZIEJEWSKA2022-03-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826228372022-03-10 do dziś
4. Numer KRS0000773094 2022-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2022-03-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2022-03-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2022-03-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - AGNIESZCE RUDZIEJEWSKIEJ. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDZIEJEWSKA2022-03-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRUDZIEJEWSKI2019-05-07 do dziś
2. ImionaROMAN2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-05-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2019-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-05-07 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-07 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-05-07 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-05-07 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-05-07 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 07.05.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
3data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.05.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.05.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów