GRUPPO CASA DISTRIBUZIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000784107
Numer REGON: 383214129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-04-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/78324/21/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPPO CASA DISTRIBUZIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ICCHOKA LEJBA PERECA nr domu 1 kod pocztowy 00-849 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.03.2019 R., NOTARIUSZ VIOLETTA MAZIAR-IZDEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 528/2019.2019-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2019-04-26 do dziś
2. ImionaJACEK2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-04-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.300,00 ZŁ2019-04-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.300,00 ZŁ2019-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEWSKI2019-04-26 do dziś
2. ImionaARTUR2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-04-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.300,00 ZŁ2019-04-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.300,00 ZŁ2019-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPPO CASA DISTRIBUZIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3827649512019-04-26 do dziś
4. Numer KRS0000775415 2019-04-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-01-17 do dziś
2. ImionaCEZARY2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-01-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-01-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.300,00 ZŁ2020-01-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.300,00 ZŁ2020-01-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2019-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPPO CASA DISTRIBUZIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3827649512019-04-26 do dziś
4. Numer KRS0000775415 2019-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2019-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-04-26 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-04-26 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-04-26 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-04-26 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-04-26 do dziś
611 PRODUKCJA NAPOJÓW2019-04-26 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-04-26 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-04-26 do dziś
962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-312022-04-07 do dziś