RWS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000783684
Numer REGON: 383219687
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-10-03
Sygnatura akt[RDF/341035/21/305]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRWS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TAMKA nr domu 29 nr lokalu 20 kod pocztowy 00-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.2019R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELENIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 1219/20192019-04-29 do dziś
210.03.2021 R., REP.A NR 1402/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAŁGORZATA BISZOFF, ZASTĘPCA WOJCIECHA ZIELENIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI §7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI DODANO PKT. OD 30 DO 35; ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO §9 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYNA2019-04-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SZCZEPAN2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24.720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.236.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1236050,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11236000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYNA2020-02-26 do dziś
2. ImionaWERONIKA2020-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYNA2020-02-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SZCZEPAN2020-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-29 do dziś
268 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2019-04-29 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-04-29 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2021-04-29 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2021-04-29 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-04-29 do dziś
764 91 Z LEASING FINANSOWY2021-04-29 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2020 okres OD 26.02.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2data złożenia 03.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.02.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.02.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów