HIGHGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000783631
Numer REGON: 383194160
Numer NIP: 5252788160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[RDF/331361/21/467]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIENNA nr domu 73 kod pocztowy 00-833 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2019R., NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 387/20192019-05-24 do dziś
222.10.2020 R., REP. A NR 8564/2020, NOTARIUSZ MONIKA SMAGA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO W CAŁOŚCI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI2021-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHR GLL CENTRAL EUROPE HOLDING GMBH2020-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.694.036 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.701.800,00 ZŁ2021-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego84701800,00 ZŁ2021-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJODKOWSKI2021-06-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ TOMASZ2021-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEODOROVICI2020-10-23 do dziś
2. ImionaROXANA2020-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOOD2020-10-23 do dziś
2. ImionaPHILIP JOHN2020-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTA2020-10-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABAS KOMORNICZAK2020-10-23 do dziś
2. ImionaRENATA ANNA2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDECZKA2020-10-23 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JACEK2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNIEWICZ2020-10-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAN2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-25 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-04-25 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-04-25 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-04-25 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-04-25 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-04-25 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-04-25 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-04-25 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2020 okres OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
2data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów