BUDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:23:42
Numer KRS: 0000783307
Numer REGON: 383167460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-09-20
Sygnatura akt[RDF/331295/21/379]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ESTRADY nr domu 68 kod pocztowy 01-932 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDBAK@VP.PL2021-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2019 R., REP. A NR 245/2019, NOTARIUSZ JULITA SOBCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH2019-04-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 22.03.2021R., REP. A NR 1506/2021, NOTARIUSZ JULITA SOBCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, ZMIENIONO §2 UST.1, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2019-04-23 do dziś
2. ImionaHALINA ELŻBIETA2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH2019-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2019-04-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2019-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDERSKI2019-04-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ARKADIUSZ2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2019-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU POSIADAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2019-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2019-04-23 do dziś
2. ImionaHALINA ELŻBIETA2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2019-04-23 do dziś
2. ImionaPAULINA JOANNA2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-12 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-05-12 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-05-12 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-05-12 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-05-12 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-05-12 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-05-12 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-05-12 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2020 okres OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
2data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów