ASW JANOSZ, STĘCHŁY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000783163
Numer REGON: 383163277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-01-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/30430/20/390]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASW JANOSZ, STĘCHŁY SPÓŁKA JAWNA2021-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina SUSZEC miejscowość MIZERÓW2019-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość MIZERÓW ulica UL. NADRZECZNA nr domu 26 kod pocztowy 43-265 poczta MIZERÓW kraj POLSKA 2019-04-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ASWINSTAL.PL2019-04-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASWINSTAL.PL2019-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.04.2019R.2019-04-23 do dziś
2ANEKSEM NR 1/2020 Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 R., WSPÓLNICY SPÓLKI UCHYLILI DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘLI NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI. ANEKSEM NR 2/2020 Z DNIA 30 LISTOPADA 2020 R., WSPÓLNICY SPÓŁKI ZMIENILI § 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘCHŁY2019-04-23 do dziś
2. ImionaADAM DOMINIK2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOSZ2019-04-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOSZ2021-01-14 do dziś
2. ImionaPATRYK SŁAWOMIR2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK2021-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOSZ2021-01-14 do dziś
2. ImionaPATRYK SŁAWOMIR2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘCHŁY2019-04-23 do dziś
2. ImionaADAM DOMINIK2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOSZ2019-04-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-01-14 do dziś
243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2021-01-14 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-01-14 do dziś
447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-14 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-01-14 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-01-14 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-01-14 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-01-14 do dziś
943 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów