SOPEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000782778
Numer REGON: 490712755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-07-25
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11895/19/808]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 490712755 NIP 73417727012019-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOPEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina MUSZYNA miejscowość ZŁOCKIE2019-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOCKIE nr domu 18B kod pocztowy 33-370 poczta MUSZYNA kraj POLSKA 2019-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2019 R. NOTARIUSZ MGR KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 2020/20192019-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-04-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH „SOPEL” SPÓŁKA JAWNA JÓZEF LALIK, JERZY ADAMUS Z DNIA 19.03.2019 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI OSOBOWEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ NA ZASADZIE ART.571 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. SPÓŁKI ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH „SOPEL” SPÓŁKA JAWNA JÓZEF LALIK, JERZY ADAMUS W SPÓŁKĘ SOPEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2019-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH „SOPEL” SPÓŁKA JAWNA JÓZEF LALIK, JERZY ADAMUS,2019-04-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-04-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000080533 2019-04-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH „SOPEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4927264312019-05-28 do dziś
4. Numer KRS0000054890 2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2019-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLALIK2019-04-19 do dziś
2. ImionaJÓZEF2019-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2019-04-19 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2019-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2019-04-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2019-04-19 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-04-19 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-04-19 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-04-19 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-19 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2019-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2019-07-25 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH „SOPEL” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZŁOCKIEM JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZE SPÓŁKĄ SOPEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZŁOCKIEM JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 ART., 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SOPEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 1 Z DNIA 15 LIPCA 2019 R. PODJĘTEJ PRZED NOTARIUSZEM KONRADEM MAŁACHWIEJ W KLANCELARII NOTARIALNEJ ILGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ S.C. W BIELSKU - BIAŁEJ.2019-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów