„ENERGIA ODNAWIALNA WZGÓRZ STRZEGOMSKICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000782689
Numer REGON: 383144647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-07-07
Sygnatura akt[RDF/219968/20/348]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGIA ODNAWIALNA WZGÓRZ STRZEGOMSKICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość STRZEGOM2019-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZEGOM ulica UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 75 kod pocztowy 58-150 poczta STRZEGOM kraj POLSKA 2019-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2019 ROKU, NOTARIUSZ MACIEJ HAWRANEK, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA MALEC, MACIEJ HAWRANEK SPÓŁKA CYWILNA W TRZEBNICY, UL. DASZYŃSKIEGO NR 67 LOK.14, REP.A NR 2410/2019.2019-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PERPETUM ENERGIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0215295662019-04-18 do dziś
4. Numer KRS0000386584 2019-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAF ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3619892502019-04-18 do dziś
4. Numer KRS0000565985 2019-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PHOTOVOLTAIK SOLAR POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0220028032019-04-18 do dziś
4. Numer KRS0000438001 2019-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA ZŁOTYCH)2019-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2019-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIŃSKI2019-04-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTANKIEWICZ2019-04-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-04-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-04-18 do dziś
271 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-04-18 do dziś
342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-04-18 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-04-18 do dziś
572 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-04-18 do dziś
671 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-04-18 do dziś
762 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-04-18 do dziś
874 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-18 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2020 okres OD 18.04.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.04.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.04.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów