BONGARDE MAZURY SANOCKI, BAMBOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000782215
Numer REGON: 383113865
Numer NIP: 1251692912
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-08-30
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27062/19/267]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONGARDE MAZURY SANOCKI, BAMBOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2019-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN2019-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZYMIN ulica UL. STANISŁAWA KOTKOWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN kraj POLSKA 2019-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.04.2019 R.2019-04-15 do dziś
216.07.2019R. - REPERTORIUM A NR 2097/2019, NOTARIUSZ MAREK ROWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADZYMINIE. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2019-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKI2019-04-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKA2019-04-15 do dziś
2. ImionaDANUTA JÓZEFA2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMBOT2019-04-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ STEFAN2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMBOT2019-04-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-15 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMBOT2019-04-15 do dziś
2. ImionaMARTA2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: JANUSZ BAMBOT I TADEUSZ SANOCKI, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2019-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKI2019-04-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMBOT2019-04-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ STEFAN2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-15 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-04-15 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-04-15 do dziś
455 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2019-04-15 do dziś
555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-04-15 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-15 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-15 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-04-15 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów