SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KWADRAT”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000782029
Numer REGON: 383117350
Numer NIP: 7972069402
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-02-20
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/4382/23/968]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2019-04-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KWADRAT”2019-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina CHYNÓW miejscowość DRWALEW2019-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość DRWALEW ulica UL. GRÓJECKA nr domu 12 nr lokalu 2 kod pocztowy 05-650 poczta CHYNÓW kraj POLSKA 2019-04-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.KWADRAT.DRWALEW@GMAIL.COM2019-04-16 do dziś
4. Adres strony internetowejSMKWADRAT.PL2021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.08.2018 R.2019-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2019-04-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU DRWALEWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DRWALEWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW DSM Z DNIA 01 SIERPNIA 2018 ROKU2019-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaDRWALEWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, SPÓŁDZIELNIA2019-04-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-04-16 do dziś
5. Numer REGON6707176382019-04-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2019-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMADEJ2021-12-08 do dziś
2. ImionaJADWIGA BARBARA2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-08 do dziś
21. NazwiskoROMAN2019-04-16 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-12-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2023-02-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOS2021-12-08 do dziś
2. ImionaAGATA2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYTRYŃSKA2021-03-25 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2021-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENELCZYK2019-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoWENELCZYK2019-10-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA URSZULA2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa- PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI, - ZWIĄZANYCH Z WYSTAWIANIEM ZAŚWIADCZEŃ DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI JAK I OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI, A KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU, UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WYODRĘBNIENIA LOKALU I PRZENOSZENIA WŁASNOŚCI TEGO LOKALU ORAZ PODPISYWANIA STOSOWNYCH UMÓW W TYM ZAKRESIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI, - PODPISYWANIA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WSZELKICH UMÓW NAJMU LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI, JAK RÓWNIEŻ UMÓW NAJMU GARAŻY ORAZ UMÓW DOTYCZĄCYCH DZIERŻAWY GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI LUB W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM. - PODPISYWANIA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WSZELKIEJ KORESPONDENCJI PROWADZONEJ Z CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI JAK RÓWNIEŻ Z OSOBAMI WYODRĘBNIONYMI. - PODPISYWANIA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WSZELKIEJ KORESPONDENCJI PROWADZONEJ Z PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KWADRAT” , W TYM DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZANIA I NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY.2019-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-16 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-04-16 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-16 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2020 okres OD 16.04.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2data złożenia 25.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
3data złożenia 30.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.04.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.04.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów