DO-MET TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000782007
Numer REGON: 383107037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/11969/20/524]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDO-MET TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA2019-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina SANOK miejscowość SANOK2019-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SANOK ulica UL. KORCZAKA nr domu 9 kod pocztowy 38-500 poczta SANOK kraj POLSKA 2019-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.03.2019 R., REP. A NR 925/2019, NOTARIUSZ OLGA CHMIELOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE2019-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-15 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2019-04-15 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-04-15 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002019-04-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2019-04-15 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2019-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-04-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002019-04-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-04-15 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2019-04-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYCISZKIEWICZ2019-04-15 do dziś
2. ImionaDOMINIK ANDRZEJ2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOT2020-11-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-16 do dziś
21. NazwiskoJASIŃSKI2019-04-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-15 do dziś
31. NazwiskoSADLIK2019-04-15 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2019-04-15 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-04-15 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-04-15 do dziś
425 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2019-04-15 do dziś
525 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2019-04-15 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-04-15 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2020 okres OD 15.04.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 15.04.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.04.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.04.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów