L UND L DIENSTLEISTUNGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000781851
Numer REGON: 383106894
Numer NIP: 8522655572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515366/23/767]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL UND L DIENSTLEISTUNGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO nr domu 18 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-347 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 3 KWIETNIA 2019 R., SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA JANA BORSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 1703/2019. UMOWA Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R., SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA JANA BORSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 1731/2019 - SPROSTOWANIE PRZEZ STRONY TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2019-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENDEL2019-04-12 do dziś
2. ImionaWILHELM HENRYK2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMBRECHT2019-04-12 do dziś
2. ImionaANATOLI2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMBRECHT2020-02-06 do dziś
2. ImionaANATOLI2020-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2019-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2019-04-12 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-04-12 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2019-04-12 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-04-12 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-04-12 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-04-12 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-04-12 do dziś
843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2019-04-12 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.12.2020 okres OD 03.04.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
2data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 07.12.20202021-10-12 do dziś
3data złożenia 12.10.2021 okres OD 08.12.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 07.12.20202021-10-12 do dziś
3OD 08.12.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2/12/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08.12.2020 R., NOTARIUSZ JAN BORSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, AKT NOTARIALNY REP.A NR 7113/2020 Z DNIA 08 GRUDNIA 2020 R.,, 08.12.20202021-01-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2021-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLAMBRECHT2021-01-08 do dziś
2. ImionaANATOLI2021-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2/12/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08.12.2020 R., NOTARIUSZ JAN BORSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, AKT NOTARIALNY REP.A NR 7113/2020 Z DNIA 08 GRUDNIA 2020 R.,, 08.12.20202021-01-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów