EXIT PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000781590
Numer REGON: 383089948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-23
Sygnatura akt[RDF/267431/20/581]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIT PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 17 nr lokalu 31 kod pocztowy 01-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@EXITPLANGAMES.COM2019-04-11 do dziś
4. Adres strony internetowejEXITPLANGAMES.COM2019-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.04.20192019-04-11 do dziś
228.08.2019R., REP.A NR 7971/2019, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2019-10-14 do dziś
316.12.2019 R., REPERTORIUM A NR 12192/2019, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-04-16 do dziś
417.06.2020R., REP. A NR 5647/2020, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.AL.JEROZOLIMSKICH 133/43 NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2020-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUEDES TEIXEIRA2019-04-11 do dziś
2. ImionaJOSÉ MIGUEL2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2019-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONNIER2019-04-11 do dziś
2. ImionaDAMIEN2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2019-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaONETWOPLAY SPÓŁKA AKCYJNA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3843500302020-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000802905 2020-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁ2020-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0206820532020-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000299743 2020-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁ2020-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOK VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839738462020-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000796671 2020-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁ2020-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7800,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUEDES TEIXEIRA2019-04-11 do dziś
2. ImionaJOSÉ MIGUEL2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONNIER2019-04-11 do dziś
2. ImionaDAMIEN2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2019-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2019-04-11 do dziś
218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-04-11 do dziś
332 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2019-04-11 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-11 do dziś
547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-11 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-04-11 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-04-11 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-04-11 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2020 okres OD 09.04.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.04.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.04.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów