CSL INSPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-05 godz. 08:49:49
Numer KRS: 0000781477
Numer REGON: 381640997
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-04-25
Sygnatura akt[RDF/377834/22/411]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381640997 NIP 95524873702019-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSL INSPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. TADEUSZA APOLINAREGO WENDY nr domu 14 kod pocztowy 70-655 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@CSL-INSPIRE.PL2019-04-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CSL-INSPIRE.PL2019-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2018 R., REP. A NR 7156/2018, NOTARIUSZ BARBARA SOBECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2019-04-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 R., REP. A NR 1955/2019R., NOTARIUSZ EWA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §4 UST.1 I UST.2 - USUNIĘTO: §4 UST.5 (W ZWIĄZKU Z TYM: ZMIANA NUMERACJI POZOSTAŁYCH USTĘPÓW §4) - W §4 ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW OD 6 DO 13 NA UST. OD 5 DO 122020-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8111919082019-04-11 do dziś
4. Numer KRS0000055515 2019-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ.2019-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2020-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. REPREZENTACJA ŁĄCZNA NIE JEST JEDNAK WYMAGANA, JEŚLI DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE OBCEJ LICZONEJ WG ŚREDNIEGO KURSU WALUT Z CHWILI ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA. W PRZYPADKU UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH ZLICZA SIĘ WARTOŚĆ DANEJ UMOWY, NIE WIĘCEJ NIŻ ZA ROK. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWACZ2019-04-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-04-11 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-04-11 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-04-11 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-04-11 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-04-11 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-11 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.02.2020 okres OD 19.10.2018 DO 31.12.20192020-02-24 do dziś
2data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.10.2018 DO 31.12.20192020-02-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.10.2018 DO 31.12.20192020-02-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów