FORGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000781437
Numer REGON: 383098841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-09-27
Sygnatura akt[RDF/334131/21/647]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFORGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. BUDOWLANYCH nr domu 31 nr lokalu 307 kod pocztowy 80-298 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-04-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMAREK.KORDYL@FORGENT.PL2021-05-05 do dziś
4. Adres strony internetowejFORGENT.PL2021-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 02.04.2019. KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MAGDALENA JAKUBOWSKA-NOTARIUSZ 81-388, GDYNIA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 118/1. REPERTORIUM A NR 1194/20192019-04-12 do dziś
216.11.2020 R., REPERTORIUM A NR 4121/2020 NOTARIUSZ BIELIŃSKA NATALIA W KANCELARII W GDYNI - ZMIANA §2,§7,§8,§9 UMOWY SPÓŁKI2021-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDYL2019-04-12 do dziś
2. ImionaMAREK2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2021-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHASSE2019-04-12 do dziś
2. ImionaMARCIN RYSZARD2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2021-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2021-05-05 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2021-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ2021-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2019-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2021-05-05 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHASSE2019-04-12 do dziś
2. ImionaMARCIN RYSZARD2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDYL2021-05-05 do dziś
2. ImionaMAREK2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-04-12 do dziś
227 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2019-04-12 do dziś
327 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-04-12 do dziś
446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-04-12 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-04-12 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2020 okres OD 02.04.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.04.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.04.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów