ARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000780879
Numer REGON: 120159207
Numer NIP: 9930461680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/260176/20/729]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120159207 NIP 99304616802019-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina ŻABNO miejscowość NIEDOMICE2019-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEDOMICE ulica UL. NIEDOMICKA nr domu 47 kod pocztowy 33-132 poczta NIEDOMICE kraj POLSKA 2019-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.12.2018 R., NOTARIUSZ ZOFIA RZEŹNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, REP. A NR 4421/20182019-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-04-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO ARTMAN T. KOSINIAK, A. KOSINIAK SPÓŁKI JAWNEJ Z SIEDZIBĄ W NIEDOMICACH Z DNIA 21.12.2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ ARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ZOFIĘ RZEŹNIEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ (REP. A NR 441/2018)2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ARTMAN T. KOSINIAK, A. KOSINIAK, SPÓŁKA JAWNA2019-04-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-04-11 do dziś
3. Numer w rejestrze0000304794 2019-04-11 do dziś
5. Numer REGON1201592072019-04-11 do dziś
6. Numer NIP99304616802019-04-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820052862019-04-11 do dziś
4. Numer KRS0000762111 2019-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSINIAK2019-04-11 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej435.125,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego435.125,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego435.125,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-04-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSINIAK2019-04-11 do dziś
2. ImionaPATRYK MICHAŁ2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej435.125,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego435.125,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego435.125,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-04-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMETARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMETARIUSZEM. JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ - ARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE.2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820052862019-04-11 do dziś
4. Numer KRS0000762111 2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2019-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-11 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-04-11 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-04-11 do dziś
446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2019-04-11 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-04-11 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-04-11 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-11 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów