INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000780321
Numer REGON: 383022016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-04-04
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/6515/19/285]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-04-04 do dziś
3. NazwaINSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO2019-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina CZERWONAK miejscowość KICIN2019-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KICIN ulica UL. NOWE OSIEDLE nr domu 52 kod pocztowy 62-004 poczta KICIN kraj POLSKA 2019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT FUNDACJI INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.2019-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ŚRODOWISKA2019-04-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.2019-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDLIKOWSKI2019-04-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELKA2019-04-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STEFAN2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULCZEWSKI2019-04-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDLIKOWSKA2019-04-04 do dziś
2. ImionaNATALIA EWA2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ I RZĄDOWĄ, INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI I GOSPODARCZYMI DZIAŁAJĄCYMI W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KRAJU I NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ2019-04-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH, SEMINARIÓW, SYMPOZJÓW, SPOTKAŃ, WYKŁADÓW, OBOZÓW EDUKACYJNYCH WARSZTATÓW, WYSTAW, EKSPOZYCJI, TARGÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM I POPULARYZATORSKIM2019-04-04 do dziś
288 99 Z ORGANIZOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH2019-04-04 do dziś
384 13 Z AKTYWIZACJA TERENÓW WIEJSKICH, ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA, ROZWOJU MALEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KRAJOZNAWSTWA, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA2019-04-04 do dziś
458 11 Z PUBLIKACJA MATERIAŁÓW STATYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI, EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU2019-04-04 do dziś
585 59 B PROWADZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I KONSUMENCKIEJ2019-04-04 do dziś
682 30 Z ORGANIZOWANIE WSZELKICH IMPREZ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ, UPOWSZECHNIANIEM I PREZENTACJĄ KULTURY I SZTUKI, W TYM WYSTAW, POKAZÓW I KONCERTÓW2019-04-04 do dziś
793 21 Z ORGANIZACJA I WSPÓŁTWORZENIE AKCJI POPULARYZUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA2019-04-04 do dziś
870 22 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2019-04-04 do dziś
990 04 Z POBUDZANIE ASPIRACJI POZNAWCZYCH I TWÓRCZYCH2019-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO, WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU, OPARTEGO NA WSPÓŁPRACY SEKTORÓW: SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I PUBLICZNEGO, POPRZEZ BARDZIEJ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH ORAZ POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO.2019-04-04 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów