GSG GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000780293
Numer REGON: 382568486
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-01-18
Sygnatura akt[RDF/366865/22/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3825684862019-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSG GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC CZERWCA 1976 ROKU nr domu 2 nr lokalu 101 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2018 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4792/2018.2019-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘBNOWSKI2019-04-03 do dziś
2. ImionaJACEK2019-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH2019-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘBNOWSKI2019-04-03 do dziś
2. ImionaJACEK2019-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-04-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-04-03 do dziś
280 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-04-03 do dziś
380 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2019-04-03 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-04-03 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-04-03 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-04-03 do dziś
784 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2019-04-03 do dziś
823 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2019-04-03 do dziś
925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2019 okres OD 27.12.2018 DO 31.03.20192019-10-14 do dziś
2data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-03-26 do dziś
3data złożenia 18.01.2022 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.12.2018 DO 31.03.20192019-10-14 do dziś
2OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-03-26 do dziś
3OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.12.2018 DO 31.03.20192019-10-14 do dziś
2OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-03-26 do dziś
3OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów