DNT FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000779842
Numer REGON: 382797086
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-04-01
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/10706/19/148]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNT FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIDNICKA nr domu 40 nr lokalu SU118 kod pocztowy 50-024 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2019 R., NOTARIUSZ JOANNA SZULC - BOGACZ KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE, UL. ZAMKOWA 11, REP. A NR 686/2019.2019-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁAN DROBNIEWSKA2019-04-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250,00 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2019-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZCZUK2019-04-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250,00 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2019-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROBNIEWSKI2019-04-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MACIEJ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁAN DROBNIEWSKA2019-04-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZCZUK2019-04-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROBNIEWSKI2019-04-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MACIEJ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2019-04-01 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2019-04-01 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-01 do dziś
447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-01 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-01 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-04-01 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-04-01 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-01 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów