BISAR SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000779808
Numer REGON: 365566693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-08-31
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/43692/20/540]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBISAR SPÓŁKA AKCYJNA2019-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 142A nr lokalu 12/28 kod pocztowy 02-305 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.02.2019R., NOTARIUSZ GABRIELA WALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A.NUMER 771/20192019-04-01 do dziś
204.12.2019 R. - NOTARIUSZ GABRIELA WALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 5634/2019. ZMIANA: § 10 UST. 3.2020-01-16 do dziś
310.01.2020R. NOTARIUSZ GABRIELA WALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM „A” NR 218/2020 - ZMIANA: § 9, § 12, § 21;2020-02-12 do dziś
401.06.2020 R. - NOTARIUSZ GABRIELA WALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 2235/2020 - ZMIANA: §2 UST.3 STATUTU.2020-06-18 do dziś
523.07.2020 R., REPERTORIUM A NR 2859/2020, NOTARIUSZ GABRIELA WALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA : § 9, § 12 STATUTU2020-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2019-04-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-04-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ BISAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ BISAR SPÓŁKA AKCYJNA W TRYBIE ART. 571 KSH; UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BISAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 28.02.2019R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZED NOTARIUSZEM GABRIELĄ WALEWSKĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP.A.NUMER 770/20192019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBISAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2019-04-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-04-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000640395 2019-04-01 do dziś
5. Numer REGON3655666932019-04-01 do dziś
6. Numer NIP73938895562019-04-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-04-01 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002019-04-01 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2019-04-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-04-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002019-04-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane100 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU - W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ TAKĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2019-04-01 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2019-04-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMEK2019-04-01 do dziś
2. ImionaROBERT JAN2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARYANOWICZ2019-04-01 do dziś
2. ImionaFILIP2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMĄKOSA2019-08-29 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-29 do dziś
21. NazwiskoSAWICKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaNORBERT2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-29 do dziś
31. NazwiskoGRZONKOWSKA2019-04-01 do dziś
2. ImionaEWA BEATA2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
41. NazwiskoKONYS2019-04-01 do dziś
2. ImionaSYLWIA2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDEY2020-01-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PRZEMYSŁAW2020-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-01-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-04-01 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-04-01 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-04-01 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-04-01 do dziś
510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2019-04-01 do dziś
625 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2019-04-01 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-04-01 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-04-01 do dziś
901 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów