STAMP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000779807
Numer REGON: 382978758
Numer NIP: 7831799877
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-01-04
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/32347/21/562]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTAMP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JELENIOGÓRSKA nr domu 20A kod pocztowy 60-179 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2019 R.2019-04-01 do dziś
224.07.2019 R., REP. A NR 6234/2019, NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (60-789) PRZY UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PARAGRAFOM: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOPP2019-09-02 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1619 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.950,00 ZŁ2021-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDZIAKOWICZ2019-09-02 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.250,00 ZŁ2021-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego247000,00 ZŁ2019-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOPP2021-08-26 do dziś
2. ImionaMARTYNA KATARZYNA2021-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDZIAKOWICZ2021-08-26 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2021-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIUTA2019-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2019-09-02 do dziś
2. ImionaOLGA ZOFIA2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2019-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2019-09-02 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-09-02 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-09-02 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-09-02 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2019-09-02 do dziś
622 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2019-09-02 do dziś
722 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2019-09-02 do dziś
825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-09-02 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
2data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów