HFTRADECO RAFAŁ HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000779721
Numer REGON: 382960652
Numer NIP: 9372720706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-07-29
Sygnatura akt[RDF/320729/21/234]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFTRADECO RAFAŁ HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2019-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA nr domu 68 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2019-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.03.20192019-03-29 do dziś
225.09.2020 R. - ZMIENIONO §42020-10-13 do dziś
330.11.2020 R., REP. A NR 28643/2020 NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, KONRAD SEWERYN, MARCIN NOWAK, ROBERT WOLAŃSKI S.C. W KRAKOWIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19 - PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2021-01-05 do dziś
430.12.2020 R., REP. A NR 31904/2020 NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19 - ZMIANA: § 3, § 7, § 11 UMOWY SPÓŁKI 18.01.2021 R., REP. A NR 1136/2021 NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19 - ZMIANA: § 4, § 9, § 10, § 14 UMOWY SPÓŁKI2021-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2019-03-29 do dziś
2. ImionaBENIAMIN JÓZEF2019-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40000,00 PLN2019-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40000,00 PLN2019-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego40000,00 PLN2019-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2019-03-29 do dziś
2. ImionaESTERA MARIA2019-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40000,00 PLN2019-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40000,00 PLN2019-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego40000,00 PLN2019-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2021-01-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2021-02-05 do dziś
2. ImionaEDYTA MARIA2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-02-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1. RAFAŁ HERZYK 2. EDYTA HERZYK KTÓRZY MOGĄ SAMODZIELNIE (KAŻDY Z OSOBNA) DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI2021-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2021-02-05 do dziś
2. ImionaEDYTA MARIA2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2021-01-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2020-10-13 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-13 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-10-13 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-13 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-13 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-10-13 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-10-13 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-10-13 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2020 okres OD 29.03.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.03.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.03.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów