GRUPA VOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 07:39:37
Numer KRS: 0000779329
Numer REGON: 382951707
Numer NIP: 5562780885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/9268/22/983]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA VOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW2019-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość INOWROCŁAW ulica UL. STUDZIENNA nr domu 12/14 nr lokalu 42-44 kod pocztowy 88-100 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA 2022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.03.2019 R. NOTARIUSZ MATEUSZ BŁAŻYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SOLANKOWA 17 INOWROCŁAW 88-100, REP. A NR 1784/20192019-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKA2019-03-28 do dziś
2. ImionaANNA AGATA2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej47500,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego47500,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego47500,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA VOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3607689372019-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000543223 2019-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, PRZY CZYM KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA VOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3607689372019-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000543223 2019-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-03-28 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-03-16 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-03-28 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-03-28 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-03-28 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-03-28 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-03-28 do dziś
838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2019-03-28 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2020 okres OD 28.03.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
2data złożenia 04.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
3data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.03.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów