BONITA CASA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000779234
Numer REGON: 382987183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[RDF/408405/22/753]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONITA CASA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2019-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica UL. TRANSPORTOWCÓW nr domu 14 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2019-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14 LUTEGO 2019R. WOJCIECH MYCEK - NOTARIUSZ W DĘBICY, KANCELARIA NOTARIALNA, REP. A NR 929 / 20192019-04-02 do dziś
230.04.2021R. REP. A NR 4.609/202, NOTARIUSZ KRZYSZTOF HOŃCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY; UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2021-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRESTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8503988982021-06-18 do dziś
4. Numer KRS0000122187 2021-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300.000,00 ZŁ.2021-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1225883902021-06-18 do dziś
4. Numer KRS0000422841 2021-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 295.000, 00 ZŁ2021-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1600000,00 ZŁ2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2019-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWOLEK2019-04-02 do dziś
2. ImionaHENRYK STANISŁAW2019-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-02 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-04-02 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-04-02 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-02 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-02 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-04-02 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-04-02 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-02 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2020 okres OD 02.04.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
2data złożenia 12.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
3data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.04.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.04.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów