CURIOSITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000779211
Numer REGON: 382942683
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/422443/22/821]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURIOSITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WIELKA nr domu 21 nr lokalu 7A kod pocztowy 61-760 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 11.02.2019 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1114/2019, NOTARIUSZ SZYMON LIS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, 60-749 POZNAŃ2019-03-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20-12-2019 ROKU, REP. A NR 12429/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SZYMONA LISA, KANCELARIA NOTARIALNA SZYMON LIS GRACJAN CEZARY NOWAK, UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, POZNAŃ, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: -§ 6 UST. 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE -§ 9 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE -§ 12 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE -§ 14 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE -§ 15 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE -PO § 15 DODANO NOWY § 15A -PO § 15A DODANO NOWY § 15B2020-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERZYŃSKI2022-03-31 do dziś
2. ImionaPIOTR OLGIERD2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2022-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2019-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERZYŃSKI2022-03-31 do dziś
2. ImionaPIOTR OLGIERD2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSMOLIS STERZYŃSKA2022-03-31 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-31 do dziś
21. NazwiskoSTERZYŃSKA2022-03-31 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-31 do dziś
31. NazwiskoSTERZYŃSKI2021-01-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-12 do dziś
41. NazwiskoSTERZYŃSKI2021-01-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ MICHAŁ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-03-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-03-04 do dziś
247 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-04 do dziś
359 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2020-03-04 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-03-04 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-03-04 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-03-04 do dziś
777 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2020-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 28.03.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.03.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.03.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów