DOM Z ENERGIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000779033
Numer REGON: 382932495
Numer NIP: 8513236019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405574/22/798]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOM Z ENERGIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CYFROWA nr domu 6 kod pocztowy 71-441 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MARCA 2019 R., REP. A NR 824/2019, NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2019-03-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 CZERWCA 2020 R., REP. A NR 1929/2020R., NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §2, §4, §5, §62020-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKA CIESIELSKA2019-03-27 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2019-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHAŁA2019-03-27 do dziś
2. ImionaDANIEL DAWID2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2019-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁASZ2020-08-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ GRZEGORZ2020-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2020-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15500,00 ZŁ2020-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM I ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 30.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).2019-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁASZ2020-08-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ GRZEGORZ2020-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKI2019-03-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ EDWARD2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHAŁA2019-03-27 do dziś
2. ImionaDANIEL DAWID2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-03-27 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-03-27 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-03-27 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-03-27 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-27 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-03-27 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-26 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-08-26 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2020 okres OD 27.03.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
2data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.03.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.03.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów