GSP SKLEPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 08:10:12
Numer KRS: 0000779004
Numer REGON: 382981298
Numer NIP: 6852337578
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447428/22/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSP SKLEPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina TARNOWIEC miejscowość TARNOWIEC2019-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWIEC nr domu 381 kod pocztowy 38-204 poczta TARNOWIEC kraj POLSKA 2019-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2019 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA KULA, KANCEARIA NOTARIALNA W JAŚLE, REP.A NR 1164/20192019-04-01 do dziś
220 KWIETNIA 2021R. REP. A NR 2472/2021 NOTARIUSZ ELŻBIETA KULA PROWADZĄCA KANCELARIE NOTARIALNĄ W JAŚLE PRZY PRZY UL. 3 MAJA NR 21, ZMIENIONO PAR. 12 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2021-10-14 do dziś
327 PAŹDZIERNIKA 2021 R. REP. A NR 7540/2021, NOTARIUSZ ELŻBIETA KULA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W JAŚLE PRZY UL. 3 MAJA NR 21, ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2022-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-04-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY KRYSTYNY CIEPIELI, BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ, WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ KRYSTYNA CIEPIELA 1. DELIKATESY CENTRUM (NIP: 6850010873, REGON: 371115201) W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART.551 PAR.5 K.S.H. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2019 R., REP.A NR 1164/2019, NOTARIUSZ ELZBIETA KULA, NOTARIUSZ W JAŚLE2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKRYSTYNA CIEPIELA2019-04-01 do dziś
DELIKATESY CENTRUM,2019-04-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-04-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2019-04-01 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNIE WARTOŚCI 3000 ZŁ2021-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2021-10-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2021-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENATCJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENATCJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2019-04-01 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-04-01 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-01 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-01 do dziś
492 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2019-04-01 do dziś
553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2022-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2020 okres OD 02.04.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.04.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.04.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów