L&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000778598
Numer REGON: 382909272
Numer NIP: 7010915495
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-03-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/22216/19/113]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 00-640 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.02.2019, NOTARIUSZ LIDIA WOJEWÓDZKA, KANCELARIA NOTARAILNA W WARSZAWIE, REP. Z NR 820/20192019-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaL&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468285402019-03-25 do dziś
4. Numer KRS0000494596 2019-03-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIK2019-03-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-03-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2019-03-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2019-03-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2019-03-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2019-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaL&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468285402019-03-25 do dziś
4. Numer KRS0000494596 2019-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-03-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-25 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-03-25 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-03-25 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-25 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-03-25 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-03-25 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-03-25 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-03-25 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów