CUKIERNIA WILLIAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000778186
Numer REGON: 382883733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406627/22/527]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA WILLIAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina JASTKÓW miejscowość JASTKÓW2019-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość JASTKÓW nr domu 128B kod pocztowy 21-002 poczta JASTKÓW kraj POLSKA 2019-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.03.2019 R.2019-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHAL2019-03-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHAL2019-03-21 do dziś
2. ImionaURSZULA HELENA2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIERNIA WILLIAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3827972352019-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000776243 2019-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHAL2019-03-21 do dziś
2. ImionaJACEK2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIERNIA WILLIAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3827972352019-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000776243 2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2019-03-21 do dziś
210 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2019-03-21 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-03-21 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-21 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-03-21 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-03-21 do dziś
786 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2020 okres OD 20.03.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
2data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
3data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.03.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów